Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Països com Itàlia, França, Alemanya, Suècia o Holanda formen part dels nostres proveïdors, podem presumir de tenir uns materials de gran qualitat, ja que són primeres fàbriques amb un reconegut prestigi a nivell mundial.

Oferim a tots els nostres clients de venda al major o al detall, tall de barres, tubs i pletines (passamans) , tall a mida de xapes i a més polit, esmerilat, setinat i plastificat de xapes.